Zadzwoń: 790 700 374

Regulamin

REGULAMIN CROSSFIT CZECHÓW

 

§1

Przystąpienie do CrossFit Czechów

 

Członkiem CrossFit Czechów może zostać osoba:

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

ograniczoną zdolność do czynności prawnych po uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego;

nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych po uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego.

Członkostwo w CrossFit Czechów otrzymuje się po:

wypełnieniu formularza członkowskiego;

podpisaniu niniejszego regulaminu;

złożeniu oświadczenia o braku przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń siłowych; w przypadku osób wskazanych w § 1 pkt 1 b,c niniejszego regulaminu oświadczenie składa opiekun prawny;

dokonaniu należnej opłaty w zależności od okresu trwania karnetu.

Dopełnienie powyższych czynności jest równoznaczne z zawarciem umowy z CrossFit Czechów.

Osoby wskazane w § 1 pkt 1 b,c niniejszego regulaminu podczas treningu muszą być pod równoczesną opieką trenera oraz opiekuna prawnego.

W sytuacji braku opiekuna prawnego podczas treningu osoby określonej w § 1 pkt 1 b,c trener może przerwać zajęcia i odmówić wskazanym osobom możliwości uczestniczenia w zajęciach.

Sytuacja określona w § 1 pkt 5 nie uprawnia członka do zwrotu równowartości opłaty za trening.

CrossFit Czechów zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia członkostwa bez podawania przyczyny.

 

§2

Karta członkowska

 

Karta Członkowska jest imienna i upoważnia wyłącznie jednego Członka do wejścia do boxa CrossFit Czechów, przebywania na jego terenie, uczestnictwa w klasach oraz odbywania treningów w tym treningów indywidulanych pod warunkiem, że nie będzie to kolidować z zajęciami określonymi w grafiku. Treningi indywidulane są możliwe tylko w obecności trenera CrossFit Czechów.

Członek CrossFit Czechów może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Kartę Członkowską.

Kartę Członkowską trzeba okazywać za każdym razem przy wejściu do CrossFit Czechów wraz z dokumentem tożsamości.

Nieokazanie dokumentu tożsamości przy wejściu do CrossFit Czechów upoważnia pracownika recepcji do odmowy wpuszczenia na teren CrossFit Czechów.

Karta Członkowska jest imienna i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody CrossFit Czechów. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem Karty Członkowskiej nie jest osobą, która wykupiła karnet, CrossFit Czechów jest uprawniony do wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia bez obowiązku zwrotu uiszczonej, a niewykorzystanej kwoty za karnet.

W przypadku zagubienia Karty Członkowskiej, Członek CrossFit Czechów obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracownika CrossFit Czechów celem wydania duplikatu karty.

Duplikat Karty Członkowskiej wydawany jest za dodatkową opłatą w kwocie ………zł.

 

§ 3

Obowiązki Członka CrossFit Czechów

 

Członek CrossFit Czechów zobowiązany jest do uczestniczenia w szkoleniu odnośnie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas treningów oraz przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń siłowych.

Członek CrossFit Czechów w przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, ciąży lub innych przeciwskazań zdrowotnych obowiązany jest poinformować o tym fakcie trenera przez rozpoczęciem treningu.

W przypadku wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, członek CrossFit Czechów zobowiązany jest do zasięgnięcia konsultacji lekarskiej i przedstawienia zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwskazań do ćwiczeń siłowych. CrossFit Czechów może odmówić Członkowi udziału w treningach bez przedstawienia stosownego zaświadczenia lekarskiego.

Członek CrossFit Czechów zobowiązuje się do informowania na bieżąco, z własnej inicjatywy, o wystąpieniu problemu zdrowotnego w trakcie treningu.

CrossFit Czechów może odmówić udziału w treningu członkowi CrossFit Czechów wobec którego ma podejrzenie niedyspozycji zdrowotnych lub istnienia urazów, pomimo niezgłoszenia tego faktu przez Członka CrossFit Czechów.

CrossFit Czechów może przerwać i odmówić dalszego udziału w treningu członkowi CrossFit Czechów który nie zastosował się do obowiązku określonego w § 3 pkt 8,9,10,11,12. W sytuacji określonej w § 3 pkt 10 CrossFit Czechów może rozwiązać umowę z członkiem w trybie natychmiastowym bez obowiązku zwrotu uiszczonej a niewykorzystanej kwoty za karnet.

CrossFit Czechów nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie powstałe w przypadku ćwiczeń odbywanych poza godzinami treningów bez obecności trenera oraz będące wynikiem złego stanu zdrowia i występowania przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń siłowych, czego Członek CrossFit Czechów nie ujawnił w oświadczeniu, o którym mowa w § 1.2c. oraz przed rozpoczęciem treningu zgodnie z § 3.2.

Członek CrossFit Czechów obowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego. Zabrania się podczas treningu noszenia biżuterii, w szczególności łańcuszków, bransoletek, długich kolczyków, metalowych zegarków.

W CrossFit Czechów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, jak też wnoszenia wskazanych używek na teren CrossFit Czechów. Zachowanie członka CrossFit Czechów wskazujące na spożycie alkoholu, zażycie środków odurzających lub narkotyków nie pozwala na odbycie treningu.

Członek CrossFit Czechów ma obowiązek stosowania się do poleceń trenera prowadzącego trening.

Członek CrossFit Czechów ma obowiązek używać sprzętu do ćwiczeń zgodnie z jego przeznaczeniem. CrossFit Czechów nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowania.

Członek CrossFit Czechów ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie wyposażenia oraz wystroju CrossFit Czechów powstałe na skutek jego działania lub zaniechanie oraz działania lub zaniechania osób nie będących Członkami CrossFit Czechów, a przebywającymi za terenie CrossFit Czechów za Jego prośbą.

 

§ 4

Organizacja treningów

 

Członkostwo w CrossFit Czechów upoważnia do uczestnictwa w wybranych zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz do korzystania z infrastruktury sanitarnej i usługowej znajdującej się na terenie CrossFit Czechów.

CrossFit Czechów zastrzega sobie prawo do zmian grafiku zajęć oraz trenerów.

CrossFit Czechów zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia całego obiektu lub części w związku z remontem lub konserwacją, o czym Członkowie zostaną powiadomieni nie później niż 5 dni przed planowanym zamknięciem w drodze e-mail. Zamknięcie obiektu na czas poniżej 5 dni nie uprawnia członka CrossFit Czechów do uzyskania zwrotu kwoty za niewykorzystany karnet. W powyższej sytuacji treningi niewykorzystane przechodzą na następny dostępny termin pod warunkiem wcześniejszej ich rezerwacji w systemie on-line.

Członkowie CrossFit Czechów, którzy chcą uczestniczyć w klasach muszą zapisać się na zajęcia za pomocą strony internetowej www.crossfitczechow.pl, telefonicznie lub osobiście w recepcji.

Członek CrossFit Czechów, który ma wykupiony karnet na wejście obowiązany jest do poinformowania CrossFit Czechów o odwołaniu uczestnictwa w klasie, najpóźniej na 10 min przed jej odbyciem. W przeciwnym wypadku, trening będzie uznany za odbyty.

Członek CrossFit Czechów, który posiada karnet open, obowiązany jest do poinformowania CrossFit Czechów o odwołaniu uczestnictwa w klasie. Trzykrotne niewywiązanie się ze zobowiązania skutkuje zablokowaniem karnetu na okres 5 dni.

Członkowie CrossFit Czechów mają do dyspozycji dwie szatnie: damską i męską, w których oddaje się do dyspozycji szafki na przechowywanie swoich rzeczy osobistych podczas uczestniczenia w zajęciach lub odbywania treningu. Członkowie CrossFit Czechów są obowiązani do nieprzechowywania rzeczy wartościowych, w tym pieniędzy i biżuterii.

 

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

CrossFit Czechów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, programu ćwiczeń, instrukcji i poleceń wydawanych przez pracowników CrossFit Czechów.

CrossFit Czechów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie CrossFit Czechów.

Za zgubienie kluczyka do szatni pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

CrossFit Czechów jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy członek CrossFit Czechów narusza postanowienia niniejszego regulaminu i zachowuje się w sposób zagrażający zdrowiu i życiu swojemu i innych współćwiczących.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Do rozstrzygania sporów wynikających z członkostwa w CrossFit Czechów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby CrossFit Czechów.